Zadání

Liberec soutěž zájmové území

Zájmové území (klikněte pro zvětšení)

Současná podoba veřejného prostoru v blízkosti sídla Krajského úřadu Libereckého kraje (KÚLK) neodpovídá významu tohoto úřadu, ani jeho potřebám. Chybí dostatečné množství parkovacích míst. Prostranství kolem budovy je nekultivované, řeka Lužická Nisa je nepřístupná, uzavřena do svého koryta, které je zahlceno teplárenským potrubím. Stávající lávky jsou v havarijním stavu.

Krajský úřad Libereckého kraje se proto rozhodl vypsat otevřenou architektonickou soutěž o návrh, jejímž předmětem je zpracování architektonicko-krajinářského návrhu úprav veřejného prostranství v okolí jeho sídla. Zadavatel očekává od soutěže kvalitní architektonické návrhy, jak zapojit sídlo kraje do struktury města a kultivovat okolí sídla kraje s důrazem na kvalitní krajinářské řešení veřejného prostoru s dostatečným množstvím zeleně. Součástí řešení musí být i navržení nové lávky u vstupu do sídla kraje a organizace všech druhů dopravy, včetně řešení parkování na parteru a v parkovacím domě. Zadavatel uvažoval o parkovacím domě, který by měl na svislých konstrukcích umístěnou zeleň, byl přirozeně provětrávaný a nevyžadoval žádné zvláštní technické vybavení ani speciální systémy. Předpokládá návrh prostupného území spojeného s úpravami parků mezi budovou CHKO, kulturním domem a zadním traktem Obchodního centra Forum. Požaduje zachování souvislé plochy zeleně minimálně v současném rozsahu. Vzrostlá zeleň je pro město i kraj důležitou hodnotou v území, existující vzrostlé stromy by se měly stát přirozenou součástí nového konceptu. Je třeba respektovat pozici přesazeného památného stromu jírovec maďal. Ideový návrh by mohl přinést i řešení zpřístupnění řeky a její zapojení do veřejného prostoru. Návrh však musí být realizovatelný i bez řešení zpřístupnění řeky – jediným zásahem do koryta, které v nejbližší době plánuje Povodí Labe, je přemístění vedení parovodu pod zem.

Obecné doporučené požadavky zadavatele – stavební program:

Krajský úřad Liberec

 • vytvoření kvalitního veřejného prostoru zapojeného do stávající struktury města
 • uplatnění zeleně a integrace řeky do řešeného prostoru
 • propojení břehů řeky Lužické Nisy u vstupu do budovy KÚ LK
 • parkovací dům + parkoviště na parteru + 2 místa pro nabíjení elektromobilů (cílový stav 360 parkovacích míst celkem)
 • vhodné dopravní napojení na stávající komunikace včetně zapojení uvažované cyklotrasy
 • respekt k ekonomickým možnostem zadavatele – předpokládaná investice činí 67 mil. Kč bez DPH

Kritéria, podle nichž budou soutěžní návrhy hodnoceny, jsou následující (bez pořadí významnosti):

 • kvalita řešení veřejného prostoru a krajinářských úprav
 • kvalita architektonicko-konstrukčního řešení lávky
 • kvalita dopravního řešení a parkování
 • kvalita řešení parkovacího domu
 • ekonomická přiměřenost a realizovatelnost

Ceny a odměny: 740 000 Kč