Soutěžní podklady

Ke zpřístupnění veškerých soutěžních podkladů v elektronické formě je nutné se registrovat .

Zájemce o účast v soutěži se registrací a převzetím podkladů zavazuje používat předaná data výhradně pro účel této soutěže, nevydávat je dalším zájemcům a zabezpečit data proti zneužití třetí osobou. Soutěžní podklady budou zpřístupněny pouze účastníkům registrovaným na těchto stránkách. Podmínkou registrace je uvedení jména a e-mailového kontaktu. Stránky spravuje důvěryhodná osoba uvedená v bodě 1.5 Soutěžních podmínek. Registrace tedy nepovede k porušení anonymity.

Ke stažení:

Soutěžní podmínky a Zadání soutěže – volně přístupné ZDE

Plná verze Soutěžních podkladů pro registrované je ZDE

Seznam poskytovaných podkladů

8.3.1 Veřejně dostupné podklady

P.01.1 Soutěžní podmínky
P.01.2 Doložka regulérnosti ČKA
P.01.3 Stavební program – zadání soutěže o návrh
P.01.4 Zájmové území – ortofotomapa

8.3.2 Podklady pro zaregistrované účastníky

P.02 Zaměření objektů, 2003
P.03 Situace dotčeného území – specifikace
P.04 Ortofotomapa (ve vyšším rozlišení)
P.05 Ortofotomapa – situace, širší vztahy
P.06 Sítě
P.07 Katastrální mapa
P.08 Cyklotrasa Odra-Nisa
P.09 Inventarizace vegetace
P.10. Tematické mapy – povodně; Geoportál – vlastnictví pozemků, životní prostředí atd.
P.11 Dokumentace objektů A, B, C, D, E
P.12 Příčné řezy zachycující koryto řeky
P.13 Horkovody
P.14 Fotodokumentace stávajícího stavu
P.15 Výřez územního plánu – současný stav, návrh
P.16 Vyjádření Povodí Labe
P.17 Vzory
● 17.1 vzor uspořádání panelů
● 17.2 vzor textové zprávy
● 17.3 vzor bilanční tabulky – hrubý propočet celkových investičních nákladů v základních položkách, počet parkovacích míst apod.
● 17.4 vzory čestných prohlášení, které účastník vloží do obálky „ÚČASTNÍK SOUTĚŽE O NÁVRH“