Harmonogram

Zahájení soutěže
Soutěž je zahájena uveřejněním na profilu zadavatele dne 24. 4. 2017. Tímto dnem začíná běžet soutěžní lhůta.

Konec soutěžní lhůty pro podání návrhů
11. září 2017 do 12 hodin

Předpokládané datum konání hodnoticího zasedání soutěžní poroty
20. – 21. září, nejpozději však do 30 dnů od 11. září 2017.

Oznámení výsledků soutěže
Zadavatel oznámí rozhodnutí o výběru návrhu všem účastníkům soutěže uveřejněním protokolu o průběhu soutěže na profilu zadavatele a na www.libereckykraj-soutez.cz, a to nejpozději do pěti pracovních dnů poté co porota rozhodne a Rada Libereckého kraje projedná protokol o průběhu soutěže.

Lhůta ke zpřístupnění soutěžních návrhů soutěžícím
V období počínajícím uveřejněním protokolu o průběhu soutěže na profilu zadavatele a končícím patnáct dnů po tomto uveřejnění vyhlašovatel zpřístupní všechny soutěžní návrhy účastníkům soutěže.

Lhůta pro vyplacení cen a odměn
Lhůta se stanovuje nejpozději do 50 dnů od oznámení výsledků soutěže. V případě, že budou podány námitky nebo bude zahájeno přezkumné řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, případně podána žaloba k příslušnému soudu, padesátidenní lhůta se přerušuje. Zadavatel má v takovém případě právo nevyplatit ceny a odměny do doby, než bude ve věci pravomocně rozhodnuto.

Lhůta k veřejnému vystavení soutěžních návrhů
Datum zahájení veřejné výstavy soutěžních návrhů se stanovuje nejpozději na dobu do tří měsíců od vyhlášení výsledků soutěže.

 

Předpokládané datum konání hodnoticího zasedání soutěžní poroty

20. – 21. září, nejpozději však do 30 dnů od 11. září 2017.