Z protokolu poroty

1. cenu získal účastník: re:architekti studio s.r.o. /návrh č. 9./

Ze závěrečného doporučení odborné nezávislé poroty:

Z deseti doručených návrhů porota vybrala a poté ocenila a odměnila pět předložených řešení, přičemž vysoké kvality a přínos pro řešený prostor jsou patrné především u návrhu č. 9 účastníka re:architekti studio s.r.o., který získal 1. cenu, a u návrhu č. 10 účastníka SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec, který získal 2. cenu. Vítězný návrh představuje velkorysé řešení předprostoru sídla KÚLK, který nabízí pestré využití a navíc je projevem otevřenosti úřadu vůči veřejnosti. Pozitivním momentem je u vítěze rovněž zachování kvality zeleně a její převažující rekreační pojetí, respekt ke stávajícím vzrostlým stromům a doplnění prostoru o dětské hřiště. Silnou stránkou návrhu oceněného 2. cenou je mimo jiné také prostor nové piazzetty sevřené trojicí budov s volným přechodem směrem do parku. Porota kladně hodnotila rovněž umístění nových lávek, které akcentují nejenom vstup do sídla KÚLK, ale i nového Evropského domu. Výhodou oceněných návrhů je také jejich ekonomická přiměřenost nákladů na realizaci.

Porota je přesvědčena, že soutěž dobře splnila svůj účel. Nezávislá část odborné poroty vysoce vyzdvihuje zodpovědný přístup zadavatele k úkolu vyhledat nejvhodnější řešení prostřednictvím soutěže o návrh. Zadavatel po celou dobu soutěže o návrh dbal na maximální transparentnost, legálnost a nediskriminační postup.

Zadavatel a členové poroty děkují všem účastníkům soutěže o návrh za čas a invenci věnované zpracování soutěžnímu návrhu.

PROTOKOL Z HODNOTÍCÍHO ZASEDÁNÍ POROTY DNE 20. září 2017 (uveřejněno dne 25. září 2017 ve 12.00)
ke stažení: Protokol_o_hodnoceni.pdf

Usnesení Rady Libereckého kraje č. 1764/17/mRK ze dne 25.09.2017 – ke stažení

1. cena ve výši 350 000 Kč – účastník: re:architekti studio s.r.o. /návrh č. 9./

Autoři: Ing. arch. Michal Kuzemenský, Ing. arch. David Pavlišta, MgA. Ondřej Synek, Ing. arch. Jan Vlach, Ing. arch. Jiří Žid (rovným dílem každý 20 %)
Další spolupracující osoby:
Ing. arch. Kateřina Gloserová – architektura
Ing. arch. Dušan Sabol – architektura
Ing. Marie Gelová – zahradní krajinářská architektura
Projektová kancelář Vaner s.r.o. – navrhování silničních a mostních staveb

Autorská anotace návrhu: Liberec – koláž tradičního města, industriálního dědictví a nedokončené modernistické utopie věží v zeleni. Nyní bez sjednocující vize, která by brala ohled na existující a mířila k synergickému rozvoji. S tím navrhujeme park, nábřeží a náměstí, které jsou schopné fyzicky i významově propojit různé fazety města a tvořit příjemné prostředí pro zaměstnance, návštěvníky úřadu i Liberečáky.

Z hodnocení poroty: Návrh je jak hmotově, tak mírou zásahu do území přiměřený. Urbanistická struktura potvrzuje solitérní postavení stávajících budov, které správně doplňuje. Vzájemná proporce zelených a zpevněných ploch je volena citlivě. Objekt parkovacího domu je tvarově, konstrukčně a provozně jednoduchý, takže nevyvolává nutnost užití ekonomicky náročných technologií. Půdorysná orientace parkovacího domu pozitivně ovlivňuje prostorové vztahy mezi jednotlivými objekty a současně vhodně upravuje vazbu na centrum města. Porota kladně hodnotila velkorysé řešení předprostoru sídla KÚLK s důrazem na přibližování pobytových míst k řece, která jsou charakteristickým znakem návrhu. Díky nově navrženému pobytovému schodišti sestupujícímu až k řece získává Liberec nový typ veřejného prostoru, který předznamenává pestrou paletu využití. Význam řeky je výborně pochopen také v materiálovém řešení, kdy se kamenný materiál koryta přelévá do opěrných zdí a komunikačních ramp a chodníků. Jednotícím prvkem je rovněž detail zábradlí vycházející z lokálních vzorů.Pozitivním momentem je také převažující rekreační pojetí zeleně v jižním cípu řešeného území zahrnující dětské hřiště. Návrh rozvíjí kvalitu zeleně a výrazně ji podporuje uplatněním nových vzrostlých stromů zachovávajících přehlednost prostoru.

     

Soutěžní panely zde: 09_1.pdf  09_2.pdf  09_3.pdf

2. cena ve výši 240 000 Kč – účastník: SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec /návrh č. 10./

Autoři: Ing. arch. Michal Hušek 50 %, Ing. arch. Magda Sobotková 50 %

Autorská anotace návrhu:  Zvolený koncept řešení vytváří v areálu Krajského úřadu klidovou zónu se zelení rozdělenou korytem řeky Lužická Nisa na dvě části. Na pravém břehu vzniká souvislá plocha s parkovou úpravou navazující na zeleň kolem budovy CHKO a Domu Kultury, která volně pokračuje parkem podél ulice Dr. Milady Horákové. Levý břeh se promění v pěší komunikaci se zelení spojující centrum města s IQLandií a Babylonem.

Z hodnocení poroty: Urbanistický koncept návrhu respektuje stávající kvality zástavby spočívající v solitérním umístění budov. Velmi pozitivně je vnímána komunikační síť podporující vazbu na centrum města a bezpečně oddělující automobilový provoz. Posílení zeleně je na přiměřené úrovni a zachovává dostatečnou dimenzi zpevněných ploch zaručující reprezentativní pojetí vstupů. Objekt parkovacího domu je řešen provozně i konstrukčně čistě, přiměřeně i z ekonomického hlediska. Jednotlivé subprostory řešeného území využívají soudobého tvarosloví s kvalitní materiálovou skladbou. Pozitivním prvkem návrhu je prostor nové piazzetty sevřené trojicí budov s volným přechodem směrem do parku. Porota kladně hodnotila rovněž umístění nových lávek, které akcentují nejenom vstup do sídla KÚLK, ale i nového Evropského domu.

     

Soutěžní panely zde: 10_1.pdf  10_2.pdf  10_3.pdf

 

Odměna ve výši 50 000 Kč – účastník: MS plan s.r.o. /návrh č. 1./

Autoři: Ing. arch. Michal Šourek 45 %, akad. arch. Pavel Hřebecký 45 %, Ing. arch. Luca Preziosa 2 %, Ing. arch. David Guisado Tarancon 2 %, Bc. Jakub Bilan 2 %, Ing. Martin Studnička 2 %, David Hladík 2 %

Autorská anotace návrhu: Potřebu parkování saturuje jednak parkovací dům, podporující stávající dominantu, jednak platforma, zapojená do krajinného reliéfu. Pěší galerie spojuje vstup do úřadu s veřejným prostranstvím platformy a s centrem města. Do úřadu se vstupuje po nové lávce, která uvolňuje a zklidňuje prostor v nejkritičtějším místě. Nové kontury definují vzájemně se prolínající víceúčelové prostranství a park.

Z hodnocení poroty: Porota kladně hodnotí snahu o rozložení parkovacích kapacit do dvou objektů parkovacích domů, což umožňuje variabilnější dopravní obsluhu území ze dvou komunikací a zároveň se zmenšuje objem objektu u Evropského domu. Nedostatkem řešení je pojetí veřejného prostoru před parkovacím a Evropským domem. Za necitlivé je považováno navržené přemostění. Pozitivně je vnímána snaha o bezbariérový vstup do hlavního objektu, daní za toto řešení je však nevlídné prostředí pod mostními konstrukcemi a komplikovaný přístup pro pěší z centra města. Řeka v návrhu není integrována do veřejného prostoru. Nehostinný prostor s parkovištěm před Evropským domem nevybízí k pobytu a nevykazuje kvality.

     

Soutěžní panely zde: 01_1.pdf  01_2.pdf  01_3.pdf

 

Odměna ve výši 50 000 Kč – účastník: CMC architects a.s. /návrh č. 4./

Autoři: Dipl. Arch. David R. Chisholm 45 %, akad. arch. Vít Máslo 45 %, Dipl. arch. Adriano Ferrer Escayola – 10 %

Autorská anotace návrhu: Náš návrh dosahuje požadované kvality v prostředí kolem Krajského úřadu Libereckého kraje, v souladu s rozpočtem, s využitím inteligentních strategií ke zlepšení zón s větším potenciálem a vybudování nových synergií s městem a jeho obyvateli. Hlavními zásahy jsou PARK / VENKOVNÍ AMFITEÁTR, NÁMĚSTÍ / MOST a PARKOVACÍ DŮM se STŘEŠNÍ SPORTOVNÍ PLOCHOU.

Z hodnocení poroty: Porota ocenila komplexní práci s kontextem a jasné kompoziční uspořádání prostoru prostřednictvím objektu parkovacího domu. Celkově se jedná o kultivovaný návrh, který přináší pestrost funkčního využití – např. umístění hřišť na střechu parkovacího domu. Úprava parku odpovídá soudobému trendu řešení veřejného prostoru. Pozitivně je také vnímána snaha o zpřístupnění řeky vytvořením náplavky. Navržené zúžení koryta však může přinést komplikace v období zvýšeného stavu vody. Porota rovněž oceňuje práci s detailem – např. střídání povrchů, práce s dlažbou. Umístění nového objektu parkovacího domu prodlužuje stísněný prostor mezi Evropským domem a úřadem a nepřináší tak novou kvalitu. Budova parkovacího domu je předimenzovaná, s neefektivním uspořádáním parkovacích stání a obslužných komunikací. Přestože vznikl otevřený městský prostor, bylo v těžišti před Evropským domem umístěno rozsáhlé parkoviště. Plocha parkování je upřednostněna před plochou parteru, a to i v jižní části

     

Soutěžní panely zde: 04_1.pdf  04_2.pdf  04_3.pdf

 

Odměna ve výši 50 000 Kč – účastník: Ing. Ondřej Remeš /návrh č. 5./

Autor: Ing. Ondřej Remeš 100 %

Autorská anotace návrhu: Návrh vytváří ucelený prostor s velkorysou lávkou, propojující oba břehy řeky se vstupem do budovy Krajského úřadu. Řešení nabídne logický průchod prostorem a bude dostatečně atraktivní pro setrvání v něm a jeho další multifunkční využití. Pro vozidla je navržen parkovací dům. Zůstanou pouze parkování u komunikace okolo úřadu, která dohromady s pásy záhonů v travnaté ploše znázorní logo kraje.

Z hodnocení poroty: Porota kladně hodnotí jednoznačnost řešení – návrh jako jediný z odevzdaných prací vsadil na koncept městského parku, který se stává dominantním využitím prostoru. Umístění parkovacího domu nekonkuruje stávajícímu Evropskému domu a zároveň svým navázáním na budovu úřadu definuje prostor parku. Park v kontextu daného místa nevytváří vhodný městský prostor a neumožňuje aktivní městský život. Celkové tvarování prvků v prostoru se jeví formálně. Přestože se jedná o čistě přírodní řešení, není do něj zapojena dostatečně řeka. Poměr zpevněných ploch v předprostoru není adekvátní významu institucí nacházejících se v území.

     

Soutěžní panely zde: 05_1.pdf  05_2.pdf  05_3.pdf

 

Ostatní účastníci:

návrh č. 2

účastník: HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.
autoři: Ing. arch. Alexandr Kotačka, Ing. arch. Eva Pyková, Ing. Milan Ptáček, Vít Beran, DiS.

 

Soutěžní panely zde:

02_1.pdf  02_2.pdf  02_3.pdf

návrh č. 3

účastník: ARCHITEKT VOREL s.r.o.
autor: Ing. arch. Vorel Jiří

 

Soutěžní panely zde:

03_1.pdf  03_2.pdf  03_3.pdf

návrh č. 6

účastník: Ing. arch. Ondřej Pleštil, Ph.D,

autor: Rudolf Hůlka

 

Soutěžní panely zde:

06_1.pdf  06_2.pdf  06_3.pdf

návrh č. 7

účastník a autor: Ing. Karel Novotný

 

Soutěžní panely zde:

07_1.pdf  07_2.pdf  07_3.pdf

návrh č. 8

účastník: PETR STOLÍN ARCHITEKT s.r.o.
autor: Ing. arch. Petr Stolín

 

Soutěžní panely zde:

08_1.pdf  08_2.pdf  08_3.pdf